Conditie 1

Het huidig reiscontract is onderworpen aan de wet van 16 februari 1994 handelend over de contracten voor de organisatie en de tussenkomst van reizen (B.S. 01/04/94). De bestelling via de internet site is ALTIJD onderworpen aan volgende algemene voorwaarden (opschortende voorwaarde).

  • Boeking via de website www.tangotravel.be
  • Volledige betaling via de website
  • Elektronisch boeken

Conditie 2

Door zijn bestelling aanvaardt de klant, zowel voor zichzelf als voor de personen voor wie hij de reservatie heeft uitgevoerd, de huidige algemene voorwaarden, deze van de leverancier van Tango en deze van de Geschillencommissie Reizen.

Conditie 3

Door bestelling via internet geeft de klant de uitdrukkelijke toestemming aan Tango om hem te vertegenwoordigen in alle contacten met de organisatoren en de leveranciers van diensten.

Conditie 4

Voor elke reservatie moet de totale prijs van de reis betaald worden op het ogenblik van de reservatie.

Conditie 5

In geval van annulering van de reis door de cliënt of in het geval voorzien in voorgaand artikel, gelden de algemene voorwaarden van de leverancier. Daarenboven geeft de annulering recht op een vergoeding van 20% ten voordele van Tango.

Conditie 6

Tango kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verloren, gestolen of beschadigde goederen tijdens de reis. Zij kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongelukken van welke aard ook- welke ook de oorzaak ervan kan zijn – waarvan de klant slachtoffer zou zijn.

Conditie 7

De klant aanvaard voor elke reservatie de kosten voor diensten en voor dossier te betalen waarvan de bedragen bekend zijn op het ogenblik van de reservatie. Deze zijn het gevolg van het afsluiten van een tussenliggende reisovereenkomst zoals bepaald in de wet van 16 februari 1994.

Conditie 8

Voor alle geschillen zijn alleen bevoegd de Geschillencommissie Reizen, North Gate III, Koning Albert II-laan 16 te 1000 Brussel en de gerechtelijke bevoegdheden van 1830 Machelen.

Conditie 9

Alhoewel artikel 80 van de wet op de handelspraktijken voorziet dat alle overeenkomsten op afstand dat de klant over een termijn van zeven werkdagen beschikt voor de annulering van het contract, wordt dit recht tot verzaking niet toegepast op contracten die per internetsite werden afgesloten.
Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 18 november 2002, zijn bepaalde overeenkomsten op afstand voor levering van diensten voor verblijf, transport, restauratie en vrijetijdsbesteding uitgesloten van bepaalde voorwaarden van het toepassingsgebied van artikelen 79 en 80 van de wet van 14 juli 1991 op handelspraktijken en op de informatie en de bescherming van de consument.

Deze uitzondering voor de toeristische sector is ingegeven door de bijzonderheid van de geleverde diensten in deze sector en is in overeenstemming met de Europese Richtlijn betreffende de verkoop op afstand, die eveneens een uitzondering voorziet voor diensten betreffende logement, transport, restauratie en vrijetijdsbesteding.

Conditie 10

Niet Belgische reizigers moeten informatie inwinnen betreffende de nodige administratieve formaliteiten bij hun betreffende ambassade of consulaat.

Conditie 11

Tango en zijn leveranciers zijn verantwoordelijk voor de behandeling van uw persoonlijke gegevens. Uw persoonlijke gegevens zijn nodig teneinde een wettelijke reisovereenkomst tussen uzelf en Tango op te stellen. Alleen de gegevens nodig voor de hierboven vermelde transacties zullen u worden gevraagd.

U hebt het recht om ons uw persoonlijke gegevens niet mede te delen voor de behandeling van uw reservatie en het uitvoeren van uw reisovereenkomst.
Indien u ons uw persoonlijke gegevens niet meedeelt, doet u afstand van de mogelijkheid tot reserveren via de website.
Uw persoonlijke gegevens zullen enkel door Tango gebruikt worden in het kader van de reservatie van uw reis en slechts met dit doel. Uw persoonlijke gegevens worden door Tango slechts overgemaakt aan de gekozen leveranciers. Hierdoor is de afhandeling van uw reis gegarandeerd overeenkomstig de regels van het beroepsgeheim en zoals vermeld in de wetgeving betreffende reizen.

U kan altijd vragen om uw persoonlijke gegevens te consulteren met als doel deze te verbeteren of te laten verwijderen. In dit geval vragen wij u ons te contacteren.

Conditie 12

Tango onderschrijft de voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen zoals deze hieronder worden hernomen.